Strana: Počet položek na stranu:

FirstPrvní LastPoslední

Terminology ENTermín, pojem CZDefinice nebo vysvětleníDalší informace
Addressability Adresovatelnost Schopnost či vlastnost tagu umožnit zapisovat data do různých paměťových oblastí na řídícím čipu. Adresovatelnost je obecně schopnost digitálního zařízení individuálně reagovat na zprávy odeslané mnoha podobným zařízení. Příkladem jsou pagery, mobilní telefony a set-top boxy pro placenou televizi. Počítačové sítě jsou také adresovatelné, jako je například prostřednictvím MAC adresy na síťové karty Ethernet, a podobné síťové protokoly, jako je Bluetooth.
Agile reader Agilní čtečka Multiprotokolová a multifrekvenční RFID čtečka. RFID čtečka, která umí číst tagy pracujících na různých frekvencích nebo použitím různých metod komunikace mezi tagem a čtecím zařízením.
Active tag Aktivní tag RFID tag využívající proaktivního vysílání, nespoléhající pouze na zpětný odraz tzv. Backscatter. Dražší, obsahuje baterii, někdy akumulátor, nebo zdroj získávání energie tzv. harvesting tag. Omezená životnost, funguje i při nižších vysílacích výkonech čtečky.
Amplitude Amplituda Absolutní hodnota maximální výchylky periodického jevu, měřená na vertikální ose. Jinými slovy “výška vlny.” Amplituda jedním ze základních parametrů periodických dějů. Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amplituda
Amplitude modulation Amplitudová modulace Amplitudová modulace patří do jednoduchých spojitých modulací. V závislosti na změně modulačního signálu se ovlivňuje a mění amplituda signálu nosného. Existují různé podtypy amplitudové modulace např. AM DSB (dual side band) obsahuje nosnou vlnu i obě postranní pásma. Dalším podtypem je AM DSB SC (suppressed carrier) totéž jako AM DSB, ale nosná vlna je potlačena. Dalším příkladem může být AM SSB (single side band) obsahuje pouze jedno postranní pásmo a nosnou vlnu.
Analog signal Analogový signál Signál, který přenáší spojitý datový tok. Od diskrétního digitálního jej odlišuje právě kontinuita. Termín analogový signál se obvykle odkazuje na elektrické signály; Nicméně, mechanické, pneumatické, hydraulické, a jiné systémy mohou také zprostředkovat analogové signály.
Antenna Anténa Je vodivý telekomunikační element, který umožňuje např. Tagu obousměrnou komunikaci se čtečkou. Slouží pro vysílání i příjem. Radiofrekvenčí energie získaná pomocí antény je využita k napájení čipu v tagu. Jako referenční anténa se většinou používá ideální půlvný dipól nebo ideální, všesměrová tzv. izotropní anténa.
Antenna gain Anténní zisk Anglicky gain. Je kombinací vyjádření směrovosti a účinnosti přeměny energie danou anténou vztaženo k vhodné referenční anténě. Jedná se o poměrnou logaritmickou míru, vyjádřenou v decibelech.
Anti-collision Anti-kolize Obecný pojem pro metody, které mají předejít rušením komunikace více radiových či bezdrátových zařízení nebo objektů. Možnými výhodami anti-kolizních algoritmů je možnost čtení více tagů vyskytujících se v dosahu jedné RFID čtečky.
Asynchronous communication Asynchronní provoz Data plynou komunikačním kanálem nebo médiem v různých časových intervalech. (obousměrná komunikace není současná) Zdroj (vysílač) a cíl (přijímač) nesdílí stejný hodinový takt (clock).
Automated identification Automatická identifikace Zastřešuící termín pro technologie jako jsou RFID, čarové kódy, biometrika používané k jednoznačné identifikaci. Automatická identifikace a sběr dat (AIDC) se odkazuje na metody automaticky identifikovaných objektů, shromažďování údajů o nich, a přístupu k datům přímo do počítačových systémů, bez zásahu člověka.
Chipless RFID tag Bezčipový RFID tag Speciální typ RFID tagu, který není postaven na křemíkové bázi mikročipu, ale na vodivých polymerech nebo jiných speciálních látkách. Existence RFID tagu, který nevyžaduje pro funkčnost integrovaný obvod, výrazně snižuje pořizovací náklady.
Sensitivity Citlivost Citlivost je důležitým popisným parametrem jak u čtečky, tak u tagu. Vyšší citlivost má přímý pozitivní dopad na čtečí vzdálenost i rychlost a efektivitu čtení. Jednotkou citlivosti je dBm. Citlivost čtečky bývá ve srovnání s tagem zpravidla vysoká, je maximální vzdálenost, na kterou je čtečka schopna tag přečíst, daná prahovou úrovní výkonu potřebného ke správné funkci čipu na tagu
Read range Čtecí rozsah/dosah Efektivní vzdálenost na kterou je čtečka schopna komunikovat se vzdáleným tagem. Při použití aktivních tagů je z pravidla čtecí vzdálenost násobně větší. Čtecí vzdálenost je ovlivněna zvolenou nosnou i modulační frekvencí, výstupním výkonem čtečky, zisky antén a zvolenými metodami napájení a provozu čipu i celého tagu.
Decibel Decibel (dB) Logaritmická míra či jednotka používaná např. pro vyjádření získu antén. Díky logaritmické stupnici je decibelová matematika zjednodušena na operace sčítání a odčítání. Jak známe například z Friisovy rovnice energetické bilance bezdrátového spoje.
Die Dielektrikum Jedná se o nevodivou substanci, která však nebrání prostupu elektromagnetického pole.  
European Article Number EAN Evropské značení čarovými kódy. Standard pro čarové kódy pro Evropu, Asii a Jižní Ameriku.

Mezinárodní číslo obchodní položky, je jednotná mezinárodní číselná identifikace zejména spotřebních výrobků a dalších obchodovatelných položek, která se na výrobky často tiskne v podobě čárového kódu. Díky tomu se pak například pokladní v obchodě sejmutím čárového kódu spojí s databází a převezme odtud cenu a popis produktu, který automatická pokladna vytiskne zákazníkovi na účet nebo paragon.

Electronic Product Code (EPC) Elektronický produktový kód (EPC) EPC můžeme považovat za typizované sériové číslo vytvořené asociaci Auto-ID center jako doplněk k čarovým kódům, který je určen pro RFID tagy. EPC obsahuje číslice přiřazené identifikaci výrobce, kategorie produktu i unikátní identifikace daného produktu. Jedná se o číslovací schéma i komunikační protokol.
EPCglobal EPCglobal Za touto zkratkou se skrývá globální neziková organizace zastřešující standardy a nejlepší zkušenosti v oblasti čarových kódů a RFID značení. Zahrnuje soubor technologií, které na bázi globálních standardů umožňují automatickou identifikaci, sběr dat a sdílení dat v globálním logistickém řetězci.

European Telecommunications Standards Institute

ETSI Evropský telekomunikační standardizační institut.

Nezávislá, nezisková organizace pro standardizaci v telekomunikačním průmyslu (výrobci zařízení a síťoví operátoři) v Evropě s celosvětovým dosahem. Mezi nejvýznamnější výsledky ETSI patří standardizace mobilní sítě GSM, profesionálního rádiového systému TETRA a požadavků na Short Range Device včetně LPD433.

Phantom reading Fantomové čtení Stav, kdy čtečka reportuje přečtení tagu, ke kterému ve skutečnosti nedošlo, nebo takový tag ani neexistuje.  
Frequency modulation Frekvenční modulace Signálové kódování či technika. Principem je závislost okamžité frekvence nosné vlny je závislá na změně ampliduy modulačního signálu. Více viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekven%C4%8Dn%C3%AD_modulace
Frequency hopping Frequency hopping Technika zvyšující odolnost čteček proti rušení tzv. přeskakováním frekvencí. Známé pod zkratkou FHSS. Přenos v rozprostřeném spektru ve dvou variantách rychlé FFH (fast frequency hopping) a pomalé SFH (slow frequency hopping). Více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/FHSS
GTIN GTIN Globální obchodní identifikační číslo. Více na http://www.gs1cz.org/carove-kody/.
HF HF High frequency. Frekvenční rozsah od 3MHz do 30MHz. Typickým příkladem HF RFID je technologie NFC pracující na frekvenci 13.56MHz.  
Impedance Impedance Je fyzikální veličina a vyjádřením zdánlivý odpor součástky a fázový posun napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu touto součástkou. Jednotkou je ohm (Ω). Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Impedance
Inductive coupling Induktivní vazba Je jev, kdy při průchodu elektrického proudu obvodem vzniká v okolním prostoru magnetické pole v závislosti na časovém průběhu proudu v tomto obvodu. Tohoto principu se využije k přenosu energie na jiný vodič vložený do tohoto proměnného magnetického pole, na druhém vodiči se pak indukuje odpovídající elektrický proud. Nízkofrekvenční systémy pracují na principu indukční vazby, jsou pomalejší, pracovní vzdálenost je menší (do asi jednoho metru) a také levnější. Je jedním ze základních principů tzv. “pronikání napětí” více viz. http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/node15.html . Mezi zdrojem rušení a přijímačem rušení vždy existuje induktivní vazba (magnetické pole). Čím větší je strmost čela rušivého proudového impulsu di/dt, který magnetické pole vyvolává, tím větší je rušivý signál viz http://hakel.cz/druhy-vazeb-pronikani-prepeti.html
Integrated circuit IC Integrovaný obvod Zkratkou IC se označuje polovodičová součástka zvaná integrovaný obvod. Většinou obsahuje množství vzájemně propojených tranzistorů. Většina RFID tagů obsahuje IC.

Jedná se o součást tagu obsahující data, která jsou předávána. Také obsahuje logiku pro dekódování signálu vysílaného ze čtecího zařízení a kódování údajů zaznamenaných na čipu pro další přenos. Pasivní tagy obvykle mají schopnost přenášet data ve velikosti 96 bitů, kdežto u aktivních nosičů je tato velikost omezena zdůvodu přítomnosti dalších prvků přidružených sRFID tagem.

Interrogator Interrogator Jiný název pro RFID čtečku.  
ISM ISM Specifické frekvenční pásmo určené pro průmyslové, vědecké a medicinské uplatnění. V USA jde o rozsah 902-928MHz. V Evropě jde o rozsah 864-870MHz. Důležitým aspektem je, že toto pásmo je bezlicenční, a není nutné platit poplatek za jeho využívání.
Onetime tag Jednorázový tag Tzv. Jednou programovatelný tag. Tag navržený pro jeden zápis, pak dojde k “zamčení” tagu, a už nelze pamětový obsah modifikovat. Mnohonásobné čtení je povoleno.
Nominal reading distance Jmenovitá (nominální) čtecí vzdálenost Jedná se o vzádelnost při níž lze spolehlivě komunikovat s tagy.  
Tag capacity Kapacita tagu Množství informace, které může být zapsáno do patřičných pamětových míst tagu. Toto číslo může reprezentovat pouze uživatelskou oblast, nebo také paritní a servisní bity.
Capacite coupling Kapacitní vazba Kapacitní vazba je způsobena existencí parazitních kapacit mezi vodiči. Využívá se zejména u střídavých signálů. Kapacitní vazba odděluje dva obvody a přenáší pouze dynamické změny napětí. Je jedním ze základních principů tzv. “pronikání napětí” více viz. http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/node14.html . Mezi zdrojem rušení a přijímačem rušení vždy existuje kapacitní vazba (parazitní kapacita). Čím vyšší je strmost čela rušivého napěťového impulsu (du/dt), tím silnější je jeho rušivý účinek viz http://hakel.cz/druhy-vazeb-pronikani-prepeti.html
Compression Komprese Metody pro eliminaci reduncance. Za účelem snížení např. Datového toku nebo zvýšení propustnsoti či predikovatelnosti tvaru datového toku dokází k vratné eliminaci nadbytečnosti informací. Dekompresí lze obnovit původní redundantní data.
Concentrator Koncentrátor Zařízení typu HUB koncentrující více RFID čteček za účelem koncentrace a sběru dat a komunikačních toků  
Checksum Kontrolní součet Redundantní kód přidávaný k datovému obsahu za účelem zajištění kontroly integrity dat přečtených nebo zapsaných do pamětových oblastí RFID čipu na TAGu  
Circulated polarized antenna Kruhově polarizovaná anténa Specifický typ antény používaný zejména v nasazeních, kde není možné kontrolovat ani předvídat orientaci tagu. Tato anténa využívá kruhově polarizované elektromagnetické vlny. Kruhově polarizovaná anténa má obvykle menší dosah než běžnější lineárně polarizované antény. Kruhovou polarizací se zvyšuje pravděpodobnost přečtení náhodně orientované (předem neznámé umístění a orientace) antény RFID tagu.
LF LF Low frequency. Frekvenční rozsah od 30kHz do 300kHz. Nízkofrekvenční RFID typicky funguje v rozsahu 125kHz až 134kHz.  
Linear polarized antenna Lineárně polarizovaná anténa Jedná se typ antény, která soustředí energii do úzkého svazku, a tím umožní propagaci signálu na větší čtecí vzdálenost. Aby bylo zajištěno spolehlivé čtení tagů čtečkou s připojenou lineárně polarizovanou anténou, musí být tagy vhodně orientovány vůči rovině polarizace.
Carrier frequency Nosná frekvence Hlavní frekvence vysílače nebo RFID čtečky, aby mohla tato frekvence nést podstatné množství informace, musí být dále upravována nebo modulována.  
Object name services (ONS) Objektové jmenné služby (ONS) Ekvivalent DNS služby vnesený Auto-ID konsorciem jakožto nástroj pro dohledání detailních informací vázaných na konkretní produkt. Pomocí ukazatelů, ekvivalent PTR DNS záznamu vytvořená struktura, rozšiřující detail o produktu z databází třetích stran.
Antenna orientation Orientace antény Existují různé orientace jako např. horizontální, vertikální apod. Tyto musí být v souladu s polarizací antény.  
Passive tag Pasivní tag RFID tag jež pasivně vyčkává na iniciaci komunikace ze strany RFID čtečky spoléhá zejména a pouze na komunikaci zpětným odrazem tzv. Bacscatterem. Energii čerpá primárně z elektromagnetického pole. Cena je nižší a živostnost je mnohonásobně delší proti aktivním tagům. Očekává se však vyšší výkon čtečky.
Physical markup language (PML) PML Physical markup language, resp. jazyk pro popis fyzickych objektů. PML je založeno na XML viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language Jde o princip adaptace standarizovaného datového modelu a jazyka pro popis výrobků výrobcem.
Bend diameter Poloměr ohybu Maximální míra ohybu např. U koaxiálního anténního kabelu a to tak, aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění kvality čili úlumu signálu. Tento parametr je možné najít také u optických vláken, jedná praktickou veličinu, na kterou je nutné dbát při instalaci RFID anténních systémů.
Reader talks first Princip čtečka mluví první Čtečka rekognoskuje pole, a komunikuje pouze s předem vybraným tagem. Tohoto principu se využívá např. pro komunikaci s tagem se specifickým seriovým číslem či UID. Často se zde využívá metoda tzv. průchodu binárním stromem, kde se obousměrnou komunikací prohledává binární strom možných seriových čísel, a toto se ověřuje u právě čtených tagů.
Tag talks first Princip tag mluví první Jakmile se tag dostane do čtecí vzdálenosti a pole čtečky. Tento princip se využívá v případech, kdy se čtou tagy na pohybujících se objektech, které vstupují a vystupují z dosahu čtečky.
Tag programming Programování tagů Vratná nebo nevratná modifikace obsahu tagu pro specifické potřeby. Existují různé způsoby a nástroje pro programování tagů.
Protocol Protokol Sada pravidel, které určují chování elektronického komunikačního systému. Jedním z důležitých RFID protokolů je tzv. Air-interface protokol.
Signal penetration Průnik signálu Jedná se schopnost signálu a energie jím nesené šířit se prostředími. Prostředí předpokládáme nekokové. Nízkofrekvenční systémy mají vyšší schopnost a míru průniku než vysokofrekvenční systémy.
Radio frequency identification (RFID) Radio frekvenční identifikace RFID Metody sloužící k unikátní identifikaci položek a objektů použitím technologií využívajících radiové vlny. Typickým způsobem fungování je komunikace RFID čtečky s fyzicky vzdáleným RFID tagem obsahujícím mikrokontrolér přes elektromagnetické pole.
RFID tag RFID tag Jedná se o prvek složený nejčastěji z vazebního prvku neboli antény. Dále pak z polovodičového čipu s komplexní impedancí. Vstupní impedance čipu musí být v souladu se vstupní impedancí připojené antény.
Read rate Rychlost čtení Velice často užívaná veličina popisující efektivitu a výkon radiové části RFID ekosystému co se týče počtu úspěšně přečtených tagu za časovou jednotku. Někdy se také používá ekvivalent datového objemu za jednotku času kbps z daného počtu tagů, za předem známých daných podmínek.
Scanner Skener Obvykle sofistikované radiofrekvenční zařízení schopné monitorovat radiofrekvenční oblast. Spojením skeneru s digitálním signálovým procesorem tzv. mikrokontrolerem na čipu, lze vytvořit tzv interrogator jinými slovy RFID čtečku.
Antenna directivity Směrovost antény Směrovost antény je schopnost antény vyzařovat či přijímat elektromagnetické vlny v požadovaném směru, tuto směrovost posuzujeme dle tzv. vyzařovacích charakteristik.  
Synchronisation Synchronizace Usoladění času provozu různých spolu koexistujících a komunikujicích čtečech a k nim připojených antén.  
Noise Šum Nechtěný energetický signálový ruch z okolí. Šumů je několik typů. Může být způsoben jinými elektronickými zařízeními, roboty a motory.
Read and write tag Tag pro čtení i zápis Speciální typ RFID tagu, který je uzpůsoben mnohonásobnému zápisu a přepisu obsahu pamětových buněk. Tyto typy tagů jsou finančně nákladnější.
Time division multiplex access TDMA TDMA Metoda prevence konfliktu komunikace více zdrojů na sdíleném radiovém médiu. Časový multiplex, který umožní náhodně přidělovat práva ke komunikaci na sdíleném radiovém médiu.
Transponder Transponder Transponder je elektronické zařízení, které kombinuje vysílač, přijímač a multiplexor. Po přijetí signálu jej transpondér vyšle jako odpověd, často na jiné frekvenci. Klasickým příkladem transpondéru je RFID tag.
UHF UHF Ultra High Frequency. Velmi vysoká frekvence, pracovní rozsah RFID čipů typicky 860 - 960 MHz. Kmitočtový rozsah elektromagnetických vln je stanoven od 300 MHz do 3 GHz.
Uniqued identifier UID Unikátní identifikátor. Unikátní číslo, vypálené do pamětové oblasti již při výrobě čipu.
Signal penetration Útlum signálu Zeslabení signálové úrovně působením různých vlivů a efektů jako jsou odrazy, absorbce apod. Činiteli způsobujícími zeslabení radiofrekvenčního signálu jsou další radiové komponenty a pole, voda, vodivé odrazné plochy apod.
Power level Výkonová úroveň (power level) Množství vyzářené RF energie z RFID čtečky nebo aktivního tagu. Čím vyšší je zpravidla výstupní výkon, tím delší je zpravidla čtečí vzdálenost a dosah pole. Je nutné připomenou, že výstupní vyzářený výkon je regulovaný a kontrolovalný legislativními mechanismy.
Write rate Rychlost zápisu Rychlost zápisu informací na tag. Rychlost zápisu předem definované struktury na tag, zejména při automatizovaném programování velkého množství tagů. Jednotkou je počet zapsaných tagů za jednotku času nebo datový objem za jednotku času.
eXtensive markup language XML Široce přijímaný otevřený standar pro sdílení datových bloků internetovými protokoly, nezávisle na aplikaci či operačním systému. Jedná se o značkovací jazyk, vyvinut konsorciem W3C. Používá se s výhodou pro serializaci dat, proto jej také najdeme ve spojení s komunikací přenášení RFID datových zpráv. Jakožto standard je jeho použití snadné v mnoha programovacích jazycích. Výhodou je I vysoká čitelnost zpráv, jelikož je využíváno kaskádových stylů. Další výhodou je snadná konverze z a do jiných formátů.
Backscatter Zpětný odraz Metoda akumulace příchozí energie z radiového prostředí a využití této energie k modulaci signálu a sestavenení a odeslání odpovědi typicky tagu RFID čtečce. Většina pasivních RFID tagů využívá tento základní princip ke komunikaci se čtečkami.
Tag activation Zprovoznění tagu Pojem používaný při procesu přirazení unikátního ID tagu. Další aktivitou v procesu aktivace tagu je asociaci tohoto ID se známým objektem v databázi.
Loss Ztráta Anglicky loss. Jedná o redukci síly signálu působením vnějších vlivů, jako jsou například vzdálenost, kterou musí signál urazit. Opět stejně jako u zisku se jedná o logaritmickou míru s decibelovým vyjádřením jednotky.
User memory Uživatelská paměť Rozšiřující paměť pro zapisování dalších informací, jež nemohly být zapsány do paměti EPC. V případě uživatelské paměti neexistuje standartizovaná velikost. Nejčastěji tato paměť nepřevyšuje 512 bitů, ve výjimečných případěch však se může jednat až o 4KB nebo 8KB.
Datasheet Katalogový list Dokumentace (elektronické) součástky, ve které se nacházejí všechny potřebné údaje pro její aplikaci. Bývá vytvořen výrobcem, popisuje technické vlastnosti produktu, jak vypadá, pracuje, či jak jej zintegrovat do systému.
Electronic Article Surveillance EAS Technologie pro zabránění krádežím z maloobchodních prodejen, knihoven nebo odcizení vybavení kancelářských budov. Speciální tagy jsou upevněny na zboží či knihy. Tyto značky jsou odstraněny nebo deaktivovány úředníky, když je položka řádně zaplacena a odhlášena. U východů z obchodu je přítomen detekční systém, který vydává zvukový signál (nebo jinak upozorní zaměstnance), když zjistí přítomnost nedeaktivovaného tagu. Některé obchody mají systémy detekce u vchodu do koupelny, kdyby se někdo pokusil vzít neplacené zboží s sebou do koupelny.
Operating range (inlay) Provozní rozsah/dosah (inlay) Udává maximální (teoretickou) vzdálenost pro načtení tagu, zpravidla za ideálních podmínek, kdy záleží mimo jiné na pracovní frekvenci (např. LF do 30cm, HF do 1,5m, UHF do 12m). Dalšími faktory ovlivňující dosah jsou vlastnosti čtečky, výkon antény, typ antény (aktivní/pasivní), jak a na čem je tag připevněn (kovový povrch, elektromagnetické vlny = výrazné snížení dosahu).
Linear antenna směr čtení - lineární Pro úspěšné načítání inlaye je důležité, aby jeho poloha byla v lineární rovině vůči čtecí anténě = rovnoběžně. Inlay s lineárním čtení obsahuje jedinou dipólovou anténu, zpravidla ve tvaru obdélníku. V případě nelineární polohy inlay - čtecí anténa dochází ke zhoršení až ztrátě signálu.
2D antenna směr čtení - 2D V tomto případě dochází k úspěšnému načtení inlaye i v případě, že není zaručena lineární poloha vůči anténě - inlay je natočen do jiného směru (např. kolmo). Inlay s 2D čtením obsahuje 2 a více dipólových antén, které jsou vůči sobě rovnoměrně natočeny, čímž výsledná sestava antén zaručuje vyšší schopnost úspěšného načtení inlaye, ať už je natočen jakkoli.
TID memory TID paměť Tato paměť se používá pouze k ukládání jedinečného ID čísla tagu, které zadává výrobce, jakmile je vytvořen integrovaný obvod. Obvykle se jedná o paměť, která již nemůže být změněna.  
Electronic Product Code (EPC) EPC paměť Tento paměťový blok ukládá EPC kód. Má minimálně 96 bitů zapisovatelné paměti. Právě tato paměť je to, co se obvykle používá ve většině aplikací, a to pro případy, kdy je třeba jen 96 bitů paměti. Existují tagy, které mají schopnost přidělení více bitů EPC paměti z uživatelské paměti. EPC se přiděluje centrálně výrobcům vjednotlivých řadách. EPC odélce 96bitů má nabízí dostačující číselný prostor 268milionům výrobců, kteří mohou produkovat až 16milionů druhů výrobků (tříd) a vkaždé třídě je prostor pro68miliard sériových čísel.
Reserved memory   Tento paměťový blok ukládá pouze „smrtící“ a přístupové heslo (každé má 32 bitů). „Smrtící“ heslo trvale deaktivuje tag (velmi zřídka používané), přístupové heslo je nastaveno na stav lock/unlock pro schopnosti čtení/zápis tagu. Tato paměť je pouze pro zápis, a to vpřípadě, pokud chcete zadat určité heslo. Většina uživatelů nepoužívá tuto oblast paměti, dokud jejich aplikace neobsahují citlivá data.
Overall energy balance Celková energetická bilance přijatý výkon = vyslaný výkon + zisky - ztráty Je dána sečtením všech zisků a ztrát od vysílací části čtečky, přes medium (vzduch) a tag, a zpět kpřijímací části čtečky.
Forward channel (charging tag) Dopředný kanál (Nabíjení tagu) Popisuje tok energie od vysílací části čtečky po RF tag.  
Backward channel (Backscattering path) Zpětný kanál (Trasa zpětného rozptylu) Po nabití tagu, musí být dostatečné množství výkonu zpětně odraženo od tagu ke čtečce, aby došlo k přenosu informací.  
Polarization losses Polarizační ztráty Jsou dány úhlem, kterým jsou vůči sobě natočeny antény mezi čtečkou a tagem. Často je obtížné určit přesný úhel, protože čtečka a tag mohou mít nepředvídatelnou polohu vůči sobě.
Free Space Losses Ztráty volným prostorem (FSL) Při šíření ve volném prostoru intenzita elektrického pole klesá nepřímo úměrně se vzdáleností. Přijatý výkon klesá se čtvercem vzdálenosti.
Cable losses Ztráty kabelem Tento parametr obsahuje všechny ztráty mezi RF konektorem čtečky a antény. Takovými ztrátami jsou útlum signálu procházející kabelem a případné ztráty vkonektorech na cestě.
Antenna gain Zisk Antény čtečky Zisk antény je dán transformací vyzařované energie vprostoru. Zisk antény je logaritmickým vyjádřením činitele směrovosti D.
Transmitting power of reader Vysílací výkon čtečky (readeru) Udává, jakým maximálním výkonem můžeme vysílat. Množství energie vyzařované vysílací anténou je limitováno třemi omezeními: cenou, spotřebou energie, vládními nařízeními.
Near Field Communication NFC Modulární technologie radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm) s přiblížením přístrojů. Je popisována standardy, které zahrnují několik komunikačních protokolů a formátů popisujících přenášená data. Je založena na standardechRFIDzahrnujícíISO/IEC 14443aFeliCa.
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory EEPROM Jedná se o elektricky mazatelnou semipermanentní(nevolatilní)paměť typu ROM-RAM. Paměť má omezenější počet zápisů než paměť typu flash a před novým naprogramováním je nutné ji nejprve celou smazat. Využití této paměti je jako úložiště (např. firmware) u zařízení, kde nedochází často k přepisům paměti. V současnosti (2011) se od použití této paměti upouští a využívá se paměti typu flash.
DUPLIKAT Tag Talks First TTF RFID tag sdělí svou přítomnost čtecímu zařízení ihned, jakmile se objěví v jeho zorném poli. V případě pasivního tagu dojde ke komunikaci, jakmile dostane energii ze signálu čtecího zařízení. Aktivní tag sdílí svou přítomnost tak dlouho, dokud je signálem napájen.
Last Significant Bit (LSB) LSB Nejméně významný bit - označení pro bit, který je v zápise binárního čísla nejvíce vpravo. Takový bit, jehož pozice udává v binárním čísle hodnotu, která určuje lichost nebo sudost čísla.
Most significant Bit (MSB) MSB Nejvíce významný bit - používá se probits nejvyšší hodnotou v binárním vyjádření čísla, v obvyklém dvojkovém zápisu jde o bit nejvíce vlevo. Nejvýznamnější bit má často zvláštní význam, například při reprezentaci čísla metodou dvojkového doplňku představuje znaménkový bit, který udává, zda je číslo kladné nebo záporné.
Radio-Frequency IDentification Radio-frekvenční identifikace RFID - jedna z technologií automatické identifikacenavržených (nejen) k identifikaci zboží, která navazuje na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Pro komunikaci využívají převážně nosnou frekvenci 125 kHz, 134 kHz a 13,56 MHz. V některých státech se dají používat i další frekvence jako 868 MHz (v Evropě) a 915 MHz (v Americe).Technologii RFID využívá a vylepšuje novější systém NFC, rozšiřující jejich možnosti.
RFID Inlay RFID Inlay Elektronická součástka, která je tvořena mechanickým spojením integrovaného obvodu a antény. Integrovaný obvod je čip, anténa je z hliníku, mědi nebo stříbra. Vziklé spojení je aplikováno na silikonovou vrstvu. inlay je poté buď samolepící (wet - citlivá lepící vrstva) nebo vkládací (dry - bez lepidla).
SmartLabel SmartLabel " Chytrá etiketa", spojení tagu a čárového kódu. Zásadní výhodou chytré etikety je, že informace můžou být uloženy v paměti tagu a zároveň vytištěny v podobě čárového kódu. Větinou se z kládá z 5 vrstev (termotransferový potisk, krycí materiál, RFID inlay, lepidlo, silikonový podklad).
Near Field Communication NFC Modulární technologie radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm) s přiblížením přístrojů. Tuto architekturu definuje sada standardů ISO. Současné a předpokládané využití této technologie je především ve výměně klíčových dat při bezkontaktních finančních transakcích a ve zjednodušené konfiguraci spojení radiových zařízení, jako např. Wi-Fi. S využitím této technologie se počítá ve vzájemné komunikaci jak dvou aktivních přístrojů (např. příslušně vybavených mobilních telefonů), tak aktivních zařízení s pasivními zařízeními (s tzv. tagem, pasivním nenapájeným NFC zařízením) jako čtečka s bezkontaktní platební kartou.
Frequency characteristics Frekvenční charakteristiky Jsou předurčeny tvarem a velikostí antény. Anténa může být kruhového, čtvercového nebo obdélníkového tvaru, což má vliv na způsob čtení tagu. Velikost antény pak má vliv na čtecí dosah tagu. Způsoby čtení jsou dva - lineární a 2D, jejich podrobnější popis je k nalezení zde ve slovníku.
Data properties Datové vlastnosti Jsou předurčeny daným čipem (integrovaným obvodem) daného tagu, který obsahuje paměť pro uložení příslušných dat popisujících produkt, na kterém je tag upevněn. Tato paměť integrovaného obvodu se v případě UHF tagu skládá z dílčích 4 částí - rezervovaná paměť, TID paměť, EPC paměť a uživatelská paměť. Bližší popis jednotlivých pamětí je k nalezení ve slovníku.
RFID Chip RFID Čip Jedná se o běžné synonymum pro integrovaný obvod, který je společně s RFID anténou základním prvkem ve většině případů RFID inlayů. Další informace naleznete uvedené výše pod pojmem Integrovaný obvod (Integrated circuit - IC).